Menu
Chráníme Vaše práva

Postup výrobců pro zápis do seznamu

1. Povinnost provozovatele stacionárního zdroje provádět jeho opakovanou kontrolu plyne z § 17 odst. 1 písmeno h) zákona 201/2012 o ochraně ovzduší:

§17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen

h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

2. Sdělení Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí v roce 2015 vydalo pro sjednocení provádění kontrol SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším (zde) s doporučenými postupy pro provádění kontrol. Asociace podniků topenářské techniky ,z.s.(dále APTT) je autorizovaným živnostenským společenstvem v oboru 2.525 Výroba a provoz topenářské techniky při HKČR a pod dohledem Hospodářské komory České republiky vede seznam odborně způsobilých osob (dále OZO) za stanovených jednotných podmínek dle. bodu 3

3. Provedení zápisu do seznamu

Výrobce, který podle zákona provádí školení (doporučený obsah školení pro získání oprávnění je uveden zde ) vystavuje oprávnění OZO.

APTT provede zápis do seznamu do 7 dnů, jakmile obdrží od výrobce:

a. Scan/kopii oprávnění od výrobce, které musí obsahovat údaje nezbytné k zápisu, vzor oprávnění zde. Evidenční číslo oprávnění výrobce uvede ve formátu tří písmen (první tři písmena názvu výrobce) a čtyřmístného pořadového čísla oprávnění. ( např. výrobce Kotlář s.r.o., oprávnění v pořadí 32 , pak evidenční číslo oprávnění bude: KOT0032)

b. Originál Prohlášení a souhlas zájemce se zveřejněním osobních údajů , vzor. zde 

Za zápis jednotlivého oprávnění bude APTT výrobci fakturovat poplatek ve výši 250 Kč bez DPH za každý rok platnosti oprávnění (pokud bude např. oprávnění vystaveno na 2 roky, pak poplatek bude 2x250 Kč bez DPH). Poplatek pokrývá náklady APTT spojené s vedením seznamu. Seznam OZO plní funkci souboru osob, které byly řádně proškoleny k provádění kontrol a disponují platnými oprávněními vystavenými výrobci. V prohlášení (viz. 3 b) se zavazují, že budou dodržovat doporučení stanovená ve Sdělení MŽP (viz výše) a zejména pak aplikovat kontrolní záznam z provedených kontrol ve formátu jak doporučuje MŽP (vzor kontrolního záznamu zde).