Menu
Chráníme Vaše práva

Postup výrobců pro zápis do seznamu

1. Povinnost provozovatele stacionárního zdroje provádět jeho opakovanou kontrolu plyne z § 17 odst. 1 písmeno h) zákona 201/2012 o ochraně ovzduší:

§17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen

h) provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem; pokud byla provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o hospodaření energií33), považuje se tím kontrola technického stavu a provozu podle tohoto zákona za splněnou v témže kalendářním roce; v takovém případě má provozovatel povinnost předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávu o této pravidelné kontrole. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.

A dále platí:

1.     Od roku 2020 budou záznamy o kontrolách zaznamenávány do registru MŽP (do 60 dnů od kontroly)

2.     Od roku 2020 povede MŽP registr OZO (který teď vede APTT)

jelikož

§ 16 odstavec 9,  zní:

„(9) Odborně způsobilá osoba podle § 17 odst. 1 písm. h) je povinna ohlašovat ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.“.

 

A dále:

(1) Databáze odborně způsobilých osob je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o odborně způsobilých osobách a umožňuje komunikaci provozovatele s výrobcem spalovacího stacionárního zdroje týkající se dostupnosti odborně způsobilé osoby podle § 17 odst. 1 písm. h). Správcem databáze odborně způsobilých osob je ministerstvo.

(2) V databázi podle odstavce 1 jsou vedeny tyto údaje o odborně způsobilých osobách:

a) jméno a příjmení,

b) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

c) adresa sídla,

d) další kontaktní údaje (telefon, elektronická adresa),

e) rozsah oprávnění (typy spalovacích zdrojů) a

 

f) platnost oprávnění.

(3) Údaje podle odstavce 2 do databáze odborně způsobilých osob vkládá a aktualizuje výrobce spalovacího stacionárního zdroje, který byl k tomuto účelu registrován ministerstvem.

(4) Výrobce spalovacího stacionárního zdroje je povinen dálkovým přístupem vložit údaje o odborně způsobilé osobě do 30 dnů od udělení oprávnění k instalaci, provozu a údržbě stacionárního spalovacího zdroje nebo jeho změny.“.

 

 

Výrobce spalovacího stacionárního zdroje, který určil oprávněnou osobu podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném do 1. ledna 2020, je povinen dálkovým přístupem vložit údaje o této odborně způsobilé osobě do 31. ledna 2020.

 

2. Sdělení Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí v roce 2015 vydalo pro sjednocení provádění kontrol SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším (zde) s doporučenými postupy pro provádění kontrol. Asociace podniků topenářské techniky ,z.s.(dále APTT) je autorizovaným živnostenským společenstvem v oboru 2.525 Výroba a provoz topenářské techniky při HKČR a pod dohledem Hospodářské komory České republiky vede seznam odborně způsobilých osob (dále OZO) za stanovených jednotných podmínek dle. bodu 3

3. Provedení zápisu do seznamu

Výrobce, který podle zákona provádí školení (doporučený obsah školení pro získání oprávnění je uveden zde ) vystavuje oprávnění OZO.

APTT provede zápis do seznamu do 7 dnů, jakmile obdrží od výrobce:

a. Scan/kopii oprávnění od výrobce, které musí obsahovat údaje nezbytné k zápisu, vzor oprávnění zde. Evidenční číslo oprávnění výrobce uvede ve formátu tří písmen (první tři písmena názvu výrobce) a čtyřmístného pořadového čísla oprávnění. ( např. výrobce Kotlář s.r.o., oprávnění v pořadí 32 , pak evidenční číslo oprávnění bude: KOT0032)

b. Originál Prohlášení a souhlas zájemce se zveřejněním osobních údajů , vzor. zde 

Za zápis jednotlivého oprávnění bude APTT výrobci fakturovat poplatek ve výši 250 Kč bez DPH za každý rok platnosti oprávnění (pokud bude např. oprávnění vystaveno na 2 roky, pak poplatek bude 2x250 Kč bez DPH). Poplatek pokrývá náklady APTT spojené s vedením seznamu. Seznam OZO plní funkci souboru osob, které byly řádně proškoleny k provádění kontrol a disponují platnými oprávněními vystavenými výrobci. V prohlášení (viz. 3 b) se zavazují, že budou dodržovat doporučení stanovená ve Sdělení MŽP (viz výše) a zejména pak aplikovat kontrolní záznam z provedených kontrol ve formátu jak doporučuje MŽP (vzor kontrolního záznamu zde).