Menu
Chráníme Vaše práva

Otevřený dopis premiérovi

25.7.2023

Asociace podniků topenářské techniky zaslala otevřený dopis premiérovi republiky Petru Fialovy, ve kterém kritizuje přístup jeho vlády k řešení palčivé situace statisíců českých domácností, které se potýkají s dopady energetické krize.

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás jménem Asociace podniků topenářské techniky, která zastupuje téměř 3 miliony českých domácností, které jsou vytápěny domovními kotelnami. Většina zdrojů tepla v těchto kotelnách byla vyrobena firmami, které jsou sdruženy v naší asociaci. Velká část těchto domácností žije již druhým rokem v nejistotě, zda bude mít dostatek tepla pro vytápění, či zda bude vůbec schopna pokrýt významný nárůst nákladů na vytápění. K této nejistotě nepřispívá pouze energetická krize, která zasáhla celou Evropskou Unii, ale také pocit, že Vaše vláda české domácnosti i přes proklamované „nenecháme Vás padnout“ naopak hodila přes palubu.

Vláda slíbila pomoc při výměně plynových kotlů za nové zdroje tepla, ale nakonec nabízí pouze částečnou dotaci na náhradu plynových kotlů starších 20 let za tepelná čerpadla, která jsou ovšem pro významnou část domácností v současnosti vytápěných plynem technicky či ekonomicky nepřijatelná. Nikomu nebylo oficiálně vysvětleno, proč není možné podpořit jako nové zdroje tepla také moderní kotle na biomasu, které by byly pro velkou část zájemců o náhradu plynového kotle jistě vítanou alternativou. Je snad tento domácí obnovitelný zdroj energie na nějakém tajném seznamu zakázaných paliv? A proč není podpořena výměna starých plynových kotlů za moderní kondenzační kotle, které mají až o 30 % nižší spotřebu plynu? Mají snad vyšší prioritu osobní ambice některých úředníků na Ministerstvu životního prostředí, kteří by rádi viděli české domácnosti bez komínů, a potřeba pomoci těmto domácnostem zvolit si v této těžké době pro ně technicky i ekonomicky nejpřijatelnější variantu vytápění je až druhořadá?

Bez jakékoliv předešlé veřejné diskuze či konzultací s odbornou i laickou veřejností, se uprostřed energetické krize zčistajasna objeví informace, že si od roku 2025 nebude možné v České republice pořídit kotel na uhlí, i když moderní automatické uhelné kotle produkují pouze zlomky emisí oproti kotlům starým, a uhlí je ve srovnání se zemním plynem dostupným domácím palivem. Toto rozhodnutí se navíc jeví jako zcela nelogické a chaotické, protože umožňuje českým domácnostem zakoupit si uhelný kotel v zahraničí, kotel si k nám dovézt a v klidu jej provozovat. Čeští výrobci by měli mít nadále možnost vyrábět moderní kotle na uhlí a uvádět je na trh EU. Nic tedy nebrání domácím výrobcům tyto zdroje tepla prodávat svým zahraničním obchodním partnerům, a poté zpětně „zprostředkovat“ prodej svých výrobků prodaných do zahraničí českým zájemcům. Dostupnost uhelných zdrojů by se tak pro české domácnosti neměla nijak významně ztížit, stát ale tímto diletantským rozhodnutím přijde o stovky milionů korun za nevybrané DPH. Budí to dojem, že toto nekoncepční rozhodnutí není míněno jako podpora boje s klimatickou změnou, ale spíše jako boj státu s českými domácnostmi, výrobci a obchodníky. Nebo se chystá v krátké době úplný zákaz spalování uhlí v domácnostech, a občané se to dozví až z nějaké tiskové zprávy pár dní před zákazem?

V chystaném „konsolidačním balíčku“ je navrženo s ohledem na sociální dopad zařadit teplo dodávané teplárnami městským domácnostem do snížené sazby DPH.  Ovšem statisíce převážně venkovských domácností vytápěných dřevem si budou muset naopak za teplo připlatit, protože dřevní paliva byla z dříve snížené sazby DPH nově zařazena do sazby nejvyšší. Vážený pane premiére, jedná se opravdu o uvážlivé a sociálně citlivé rozhodnutí, nebo spíše o trest venkovu za to, že volil v minulých volbách více opozici?

Vaše vláda slibovala při nástupu změnu, která doopravdy přišla. Ovšem z trochu jiného „směru“, než jsme očekávali. V době, kdy je zapotřebí řešit zásadní transformaci vytápění domácností, přestala státní správa úplně komunikovat s odbornou i laickou veřejností. Oslovovány jsou pouze „vybrané“ neziskové organizace, které mají stejný pohled na řešení problému transformace, jako zainteresovaní státní úředníci. Naše firmy investovaly stovky milionů do vývoje nových čistých technologií vytápění domácností, využívajících především domácích energetických zdrojů. Vaše vláda ovšem preferuje pouze „elektrifikaci“ vytápění domácností prostřednictvím tepelných čerpadel. Když jsme hledali podporu na Ministerstvu průmyslu a obchodu, bylo nám v podstatě naznačeno, že ministerstvo musí řešit složitější věci, jako například podporu domácímu ocelářskému či chemickému průmyslu.

Běžní občané potřebují vědět, že pokud budou nyní investovat do změny vytápění, bude mít tato investice smysl. Tím, že současná státní správa takto závažná rozhodnutí náležitě předem nekonzultuje a následně nevysvětluje, vzniká ve společnosti obrovská nejistota a panika. Lidé se bojí investovat do nových spalovacích zdrojů na plyn či biomasu, protože neví, zda jim jejich využívání stát náhodou nezakáže. Ale stále více se také bojí investovat do tepelných čerpadel, jejichž provoz je závislý na stabilní dodávce cenově přijatelné elektrické energie. Ale co se stane, až 3 miliony domácností přejdou, podle plánů některých „centrálních plánovačů“ doma či v Bruselu, na vytápění tepelnými čerpadly? Bude elektřina opravdu dostupná a cenově přijatelná, pokud bude současně zvyšován tlak na „elektrifikaci“ osobní automobilové dopravy?

Vážený pane premiére, považuje opravdu Vaše vláda za vhodné, aby se tak zásadní rozhodnutí, týkající se milionů domácností vytápěných plynem, biomasou, či uhlím, řešila direktivně bez jakékoliv diskuze s laickou i odbornou veřejností? Považuje Vaše vláda opravdu za vhodné, aby místo reálné pomoci, je českým domácnostem stále více pouze nařizováno, čím mohou a čím nemohou topit? Všem nám je jasné, že složitá doba si žádá složitá a často i nepříjemná rozhodnutí, nicméně občané naší země potřebují v této době vědět, že jsou to rozhodnutí společná a při jejich přijímání byl brán v maximální míře ohled na to, aby tato rozhodnutí měla co nejméně bolestivý dopad jak na české domácnosti, tak i domácí firmy z oboru, které zajišťují práci pro desítky tisíc lidí.

 

S pozdravem

 

 

Ing. Vladimír Vašica

 

Prezident Asociace podniků topenářské techniky, z.s.